ΧΑΝΔΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Ι.Κ.Ε.
HANDRAS P.C.

Η ΧΑΝΔΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με στόχο τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση παντός είδους τεχνικού έργου σχετικού με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέργεια και άλλες.

  • Στόχος της εταιρείας είναι η μελέτη, επίβλεψη, και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή επιθεώρηση και αναβάθμιση κτιρίων, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις.
  • Η εκπόνηση κάθε είδους αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σε ιδιωτικά ή δημόσια έργα, η ανάληψη της επίβλεψης των έργων αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε τρίτους.
  • Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα, έργα Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμών, Ο.Τ.Α., αυτόνομα, σε κοινοπραξία ή υπεργολαβικά με άλλες επιχειρήσεις.
  • Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή η συμμετοχή στην ανάληψη αυτών σε κοινοπραξία ή υπεργολαβικά με άλλες επιχειρήσεις. Η κατασκευή αυτών σε κατασκευαστική κοινοπραξία ή εγκεκριμένη υπεργολαβία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
        Η ανέγερση οικοδομών σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, η εμπορία και εκμετάλλευση αυτών.
  • Η ανάληψη και κατασκευή κάθε τεχνικού έργου με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης αυτών, η συμμετοχή σε συνεκμετάλλευση και αυτοχρηματοδότηση με άλλες επιχειρήσεις.